Bergen City Event


Bergen City Event skal bidra til å videreutvikle Bergen som arrangementsby, med vekt på internasjonale, nasjonale og byomfattende arrangement. Selskapet skal holde oversikt over kommende arrangement og bidra til å koordinere disse. Bergen City Event skal planlegge og gjennomføre Bergen kommunes egne store byomfattende arrangement, og skal vurdere eksterne initiativ til store arrangement i Bergen og regionen, og gi råd til Bergen kommune om disse. Bergen City Event skal bidra til kompetanseoverføring mellom ulike byomfattende, nasjonale og internasjonale arrangement, og også bistå aktører i utviklingsarbeid, forprosjekter og lokal forankring.

Foto: Eivind Senneset

Bergen City Event ble stiftet i oktober 2014 og satt i drift 1. mars 2015. Selskapet er et strategisk redskap for Bergen kommunes arrangementspolitikk og skal sikre en jevn flyt av interessante og næringsdyktige arrangement til Bergen og omegn. Bergen City Event skal være et koordineringsorgan og holde oversikt over kommende arrangement, et arbeid som skal gjøres i tett samarbeid med aktuelle miljøer innen kultur, idrett og næring. Videre skal Bergen City Event vurdere eksterne initiativ til store arrangement i Bergen og regionen, og gi råd til Bergen kommune om disse. Bergen City Event skal yte bistand til aktører i utviklingsarbeid, forprosjekter, lokal forankring og være et bindeledd mellom initiativtakere og beslutningstakere. Gjennom bistand i søkeprosessen, planleggingen og effektiv prosjektledelse for arrangement skal selskapet sikre et godt samarbeid og en god dialog mellom aktører på en best mulig måte. Bergen City Event skal ikke være et konkurrerende selskap mot private aktører eller frivillige organisasjoner, men et kompetansesikrende selskap hvor det legges stor vekt på å samarbeide innenfor kultur-, idretts- og næringslivet generelt. Selskapet er brobygger og et kompetansesenter for å knytte sammen ressurser på en mest mulig fornuftig måte slik at Bergen styrkes som arrangementsby.

Last ned årsrapport her.